Metsä Board vuosikertomus ja kestävyysraportti 2022

LIIKETOIMINTA JA ARVONLUONTI

TALOUDELLINEN KEHITYS

KESTÄVYYSRAPORTTI

HALLINNOINTI

METSÄ BOARD Vuosikertomus ja kestävyysraportti 2022

E S G

Suunnitelma ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Suunnitelmamme kohti täysin fossiilitonta tuotantoa tukee ilmas- tonmuutoksen hillitsemistä korkeintaan 1,5-asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna, ja se sopeuttaa yhtiömme toimintaa vähähiili- seen tulevaisuuteen. Suunnitelmamme koostuu tehdaskohtaisista investoinneista ja toimenpiteistä, jotka mahdollistavat tuotanto- ja voimalaitostemme käyttämien fossiilisten polttoaineiden korvaamisen uusiutuvilla polttoaineilla ja fossiilittomasti tuotetulla sähköllä. Myös ostetun energian vaihdamme uusiutuviin tai fos- siilittomiin vaihtoehtoihin. Lisäksi parannamme edelleen energian ja veden käytön tehokkuutta. Vedenkäytöllä on merkitystä, koska prosessiveden käyttö ja jätevedenpuhdistus kuluttavat energiaa ja aiheuttavat siten hiilidioksidipäästöjä. Husumin sellutehtaan uudistamisen ensimmäinen vaihe, jossa uusittiin soodakattila ja turbiini, valmistui vuoden 2022 lopussa. Tämä lisää sellutehtaan uusiutuvan energian tuotantoa ja nostaa Husumin tehdasintegraatin sähköomavaraisuutta. Lisäksi raskaan polttoöljyn käyttö tukipolttoaineena väheni ja 2030 mennessä

Energia Käyttämästämme energiasta (Scope 1 ja 2) suurin osa perustuu jo nyt uusiutuvaan energiaan, joka tuotetaan prosessiemme ja puunhankintamme ohessa syntyneistä jakeista, kuten hakkuutäh- teistä, kuoresta ja mustalipeästä. Tälle biopohjaiselle energialle on tehty riskien tarkastelu, ja kaikki käyttämämme biomassa on EU-sääntelyn mukaisesti ilmastoneutraalia. Uusiutuvan energian lisäksi ydinvoima on meille merkittävä fossiiliton energianlähde. Venäjän maakaasutoimitusten päättymisestä huolimatta Metsä Boardin Joutsenon, Kyron ja Takon tehtaiden maakaasutoimitukset sujuivat häiriöittä vuonna 2022. Kyron ja Joutsenon tehtailla on vuoden 2023 alun aikana valmius nesteytetyn maakaasuun käyt- töönottoon. Lisäksi 2022 Takon tehtaalla on käytetty maakaasun sijaan öljyä. Korvaavien energiamuotojen käyttö ei hidasta Metsä Boardin tavoitetta siirtyä vaiheittain täysin fossiilittoman energian käyttöön viimeistään vuoden 2030 loppuun mennessä.

tarvittavat tukipolttoaineet korvataan uusiutuvilla vaihtoehdoilla. Soodakattilassa energialähteenä käytetään sellutuotannon ohessa syntyvää puuperäistä mustalipeää. Vuonna 2022 päätettiin Kyron tehtaan biovoimalaitoksen turbiini- ja generaattori-investoinnista. Uuden turbiinin paremman hyötysuhteen ansiosta biovoimalan tuottaman sähkön osuus tehtaan käyttämästä sähköstä kasvaa noin 30 prosentista noin 50 prosenttiin. Investoinnin suunnitellaan valmistuvan vuoden 2024 loppuun mennessä. Energia- ja vesitehokkuutta parantavat muun muassa vuonna 2022 tehty investointi lamelliselkeyttimeen prosessivedeksi menevän veden kemiallisessa puhdistuksessa Kyron tehtaalla sekä kuorimon jäähdyttämiseen tarkoitetun lämmönvaihtimen käyt- töönotto ja hukkalämmön hyödyntäminen Simpeleen tehtaalla. Molemmat toimenpiteet vähentävät raakaveden ottoa ja veden lämmitystarvetta sekä siten veden ja energian käyttöä.

ENERGIAN KOKONAISKULUTUS ENERGIALÄHTEITTÄIN 12,0 TWh (primäärienergiana)

Liiketoiminta ja arvonluonti

Uusiutuva energia, puupohjainen ��������������������� 53 % Muu uusiutuva energia ���������������������������������� 2 % Ydinvoima ��������������������������� 32 % Fossiiliset polttoaineet * ��������������������� 13 %

Kestävyysraportti 20 Vastuullisuuden johtaminen 22 Edistyminen

2030-kestävyystavoitteissamme 23 Vastuullisuuden olennaiset teemat 24 Materiaalivirrat ja kiertotalous

* Kaasu 7 %, öljy 3 %, hiili <2 %, kierrätyspolttoaine 1 %, turve 1 % Metsä Board ei käytä hiiltä omassa energiantuotannos- saan, vaan hiilen osuus perustuu ostosähköön.

E Ympäristö 27

Metsäluonnon monimuotoisuus ja hiilensidonta

30 Vastuulliset tuotteet 32 Ilmasto ja energia 36 Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet 38 Muut päästöt 39 Jätteet ja sivutuotteet 40 Vesi

ENERGIANKULUTUS 2018–2022

2022

2021

2020

2019

2018

Energian kokonaiskulutus, GWh (primäärienergiana)

11 965

11 860

11 844

11 699

11 675

Suunnitellut hankkeet fossiilisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi nollaan. Osalle hankkeista ei ole vielä tehty lopullista investoin- tipäätöstä, ja esitetyt ajat ovat suuntaa-antavia. Sähkön- ja lämmönhankinnassa siirrytään fossiilittomiin energianlähteisiin. Tutustu vuorovaikutteiseen fossiilittoman tuotannon tiekarttaan vastuullisuuden verkkosivuillamme osoitteessa https://metsaboard.impact.page/roadmap/Home. Suunnitelma kohti fossiilitonta tuotantoa vuoden 2030 loppuun mennessä

Energian kokonaiskulutus, GWh (GRI:n mukaisesti, loppukäyttö)

8 561

8 428

8 355

8 398

8 643

S Sosiaalinen vastuu 43 Työyhteisö 48 Työturvallisuus 50 Tuoteturvallisuus

Energiaomavaraisuus Metsä Boardin energiaomavaraisuus on korkea. Sähkö- omavaraisuuteen yhtiö sisällyttää oman sähköntuotannon, omakustannushintaan ostetun sähkön Pohjolan Voimalta 1) (ns. Mankala-periaate) sekä ostosähkönosakkuusyhtiö Metsä Fibreltä. Vuosien 2023–2024 aikana yhtiön sähköomavaraisuus kasvaa, kun Husumin uusi soodakattila ja turbiini sekä Olkiluoto 3 saavuttavat täydet tuotantotehonsa. Edelleen omavaraisuutta kasvattaa vuoden 2023 toisella puoliskolla käynnistyvä Metsä Fibren uusi biotuotetehdas. Vastaavasti energiankulutusta tulevat lisäämään Husumin taivekartongin sekä Kemin valkoisen kraftlainerin tuotantokapasiteettien kasvattaminen myöhemmin vuonna 2023. Lämpöä tuotetaan pääosin omien prosessien ja puunhankinnan ohessa syntyneistä jakeista, kuten hakkuutähteistä, kuoresta ja mustalipeästä. Markkinoilta ostetun kaasun ja polttoaineiden hintariskiä suojataan hyödykesuojauspolitiikan mukaisesti. Suo- jausasteet ja suojausten kesto vaihtelevat hyödykkeittäin.

SÄHKÖ HANKINTATAVAN MUKAAN 2,4 TWh

100 %

TAKO Höyryntuotannossa maakaasu korvataan esim. sähköllä

Tavoite: 100 %

JOUTSENO Maakaasu korvataan biokaasulla tai sähköllä

G Vastuullisuuden hallinnointi 53 Oikein toimimisen kulttuuri 54 Toimitusketjun vastuullisuus 58 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Taulukot ja raportointiperiaatteet 60 Tehdaskohtaiset tiedot 61 Tuotantokapasiteetit ja ympäristölupiin liittyvät poikkeamat

Oma tuotanto �������������������� 21 % Ostettu omakustannushintaan Pohjolan Voimalta ������������� 31 % Ostettu Metsä Fibreltä ������ 12 % Ostettu markkinoilta ������� 36 %

SIMPELE Turve korvataan uusiutuvalla energialla

HUSUM, KASKINEN, KYRO, SIMPELE Voimalaitoksen tukipolttoaineet uusiutuviksi

KASKINEN Kemikaalien talteenoton prosessipolttoaineet uusiutuviksi

90 %

KYRO Turve korvataan uusiutuvalla energialla

KYRO Voimalaitoksen uusi turbiini ja generaattori

LÄMPÖ JA POLTTOAINEET HANKINTATAVAN MUKAAN 6,2 TWh (primäärienergiana)

HUSUM, KEMI, KYRO, TAKO, SIMPELE Päällystyksen kuivauksessa neste- tai maakaasu korvataan esimerkiksi biokaasulla tai sähköllä

Biomassa, oma energiantuotanto ����� 77 % Biomassaan perustuva ostolämpö Metsä Fibreltä  13 % Kaasu, öljy, kierrätyspolttoaine ja turve ostettu markkinoilta omaan energiantuotantoon ���������� 10 %

62 SASB-raportointi 64 TCFD-raportointi 66 Kestävyystietojen raportointiperiaatteet 68 Varmennuslausunto

1) Metsä Board omistaa OL1 ja OL2 ydinvoimalaa 5,2 prosenttia ja OL3 ydinvoimalaa 1,5 prosenttia sen Pohjolan Voiman omistuksen kautta.

Lähtötilanne: 82 %

HUSUMIN SELLUTEHTAAN UUDISTAMINEN Vaihe 1: Uusi sooda- kattila ja turbiini

HUSUMIN SELLUTEHTAAN UUDISTAMINEN Vaihe 2: Uusi kuitulinja

80 %

VUOROVAIKUTTEISET TIEKARTAT VUODEN 2030 ILMASTO- JA VESITAVOITTEISTA

Taloudellinen kehitys

2018

2022

2030

Metsä Board on julkaissut verkkosivuillaan vuorovaikutteiset yksityiskohtaiset tiekartat toimenpiteistä, joilla se aikoo saavuttaa tavoitteensa ilmastonmuutoksen torjunnan ja vedenkäytön vähentä- misen osalta vuoden 2030 loppuun mennessä.

Hallinnointi

Fossiilittoman energian osuus kokonaisenergiasta. Osuuden saavut- taessa 100 %, Metsä Boardin Scope 1 ja 2 -päästöt ovat nolla

Hankkeen arvioitu kesto

Tummempi sävy kuvaa jo toteutettuja toimenpiteitä

34

35

Kestävyysraportti | METSÄ BOARD VUOSIKERTOMUS JA KESTÄVYYSRAPORTTI 2022

Powered by