Metsä Board vuosikertomus ja kestävyysraportti 2022

LIIKETOIMINTA JA ARVONLUONTI

TALOUDELLINEN KEHITYS

KESTÄVYYSRAPORTTI

HALLINNOINTI

Muut päästöt

Jätteet ja sivutuotteet

METSÄ BOARD Vuosikertomus ja kestävyysraportti 2022

E S G

E S G

Liiketoiminta ja arvonluonti

Seuraamme ympäristövaikutuksiamme tarkasti ja käytämme tuotannossamme parasta mahdollista käytettävissä olevaa tekniikkaa.

Panostamme resurssitehokkuuteen, jotta sellun ja kartongin tuotannossa ei synny hukkaa. Näin vähennämme jätteen määrää.

Kestävyysraportti 20 Vastuullisuuden johtaminen 22 Edistyminen

2030-kestävyystavoitteissamme 23 Vastuullisuuden olennaiset teemat 24 Materiaalivirrat ja kiertotalous

Toimintamme

Mittarit ja edistyminen

Päästöt ilmaan ja veteen Valtaosa päästöistämme ilmaan syntyy sellun, kemihierteen ja kar- tongin valmistukseen tarvittavan energian tuotannosta. Hiilidioksi- dipäästöjen ilmastovaikutuksen ohella keskeisiä ilmapäästöjämme ovat happamoitumista aiheuttavat rikin ja typen oksidit. Tehtaiden savukaasuista mitataan myös hiukkaspitoisuuksia ja kemiallisen sellun tuotannossa seuraamme haisevia rikkiyhdisteitä. Tehtailla voi lisäksi olla paikallisia ympäristömeluvaikutuksia. Jätevesipäästömme aiheutuvat pääosin tuotteidemme valmis- tusprosessista. Seurattavia keskeisiä mittareita ovat orgaanisen aineksen aiheuttama biologinen ja kemiallinen hapenkulutus (BOD, COD), rehevöitymiseen vaikuttavien ravinnepäästöjen määrä (fosfori ja typpi), kiintoaineen määrä sekä kemiallisen sellun valkaisusta syntyvät klooripitoiset AOX-yhdisteet. Tehtaidemme vesistövaikutus on tyypillisesti pieni verrattuna maa- ja metsäta- louden sekä haja-asutuksen aiheuttamaan hajakuormitukseen. Suomessa esimerkiksi ravinnepäästöistä vain 3–4 prosenttia on peräisin massa- ja paperiteollisuudesta (Metsäteollisuus ry). Ympäristölupapoikkeamat Käytämme tuotannossamme parasta mahdollista käytettävissä olevaa tekniikkaa ja seuraamme jatkuvasti, että kaikki tehtaamme toimivat niille myönnettyjen ympäristölupien mukaisesti. Mahdolliset poikkeamat ja niitä koskevat korjaavat toimenpiteet ilmoitamme viranomaisille. Vuonna 2022 Metsä Boardin tehtailla kirjattiin joitakin lupaehtojen ylityksiä kuukausitasolla. Tehdas- kohtaiset päästömme ja ympäristölupapoikkeamat raportoidaan tämän kestävyysraportin sivuilla 60–61.

Kuljetukset Koska valtaosa tuotteistamme myydään muualle kuin Suomeen tai Ruotsiin, kuljetusmatkat ovat usein pitkiä. Logistiikan ympä- ristövaikutuksia minimoimme huolellisella reittisuunnittelulla ja kehittämällä tehokkaampia toimintatapoja. Suosimme mahdollisuuksien mukaan vähiten päästöjä tuottavia vaihtoehtoja, kuten meri- ja raidekuljetuksia maantiekuljetusten sijaan. Vuonna 2022 kuljetuksista, logistiikkakustannuksista mitattuina, 44 prosenttia (39) tapahtui meriteitse, 37 prosenttia (38) maanteillä, 5 prosenttia (6) rautateillä, ja 14 prosenttia (17) liittyi satama- ja varastotoimintoihin. Vuodesta 2022 alkaen osa Kemistä lähtevistä merikuljetuksista on tehty vähäpäästöisemmillä LNG-aluksilla. Lisäksi Helsingistä Iberian niemimaalle lähtevissä merikuljetuksissa on otettu käyttöön uudet vähäpäästöisemmät laivat.

Tavoitteemme on hyödyntää tuotannon sivuvirroista 100 % niin, ettei prosessissamme synny lainkaan kaatopaikkajätettä vuoden 2030 jälkeen.

Vuonna 2022 sivuvirroista hyödynnettiin 99,9 % (99,8), josta 55 % käytettiin uudel- leen materiaaleina ja 45 % hyödynnettiin energiantuotannossa.

TUOTANNON SIVUVIRTOJEN HYÖDYNTÄMINEN %

E Ympäristö 27

Metsäluonnon monimuotoisuus ja hiilensidonta

100

30 Vastuulliset tuotteet 32 Ilmasto ja energia 36 Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet 38 Muut päästöt 39 Jätteet ja sivutuotteet 40 Vesi

90

80

70

18 19 20 21 22

TAVOITE 2030

Toimintamme

S Sosiaalinen vastuu 43 Työyhteisö 48 Työturvallisuus 50 Tuoteturvallisuus

Jätteet ja sivutuotteet Toimintamme sivuvirrat koostuvat tuotannossa syntyneistä sivutuotteista, kuten lannoitekäyttöön menevästä tuhkasta ja hyötykäyttöön menevistä kalkkijakeista, sekä prosessijätteistä, kuten soodasakasta ja lietteistä. Lisäksi toiminnastamme syntyy vaarallista jätettä ja yhdyskunta- ja rakennusjätettä. Parannamme jatkuvasti talteenottoprosesseja, jotta sellun ja kartongin tuotannossa ei synny hukkaa. Etsimme myös uusia tapoja käyttää tuotannon sivuvirtoja uudelleen, ja käytämme orgaanisia jakeita energian tuotantoon. Suurin haasteemme on löytää käyttökohteita sellun tuotannossa syntyvälle viherlipeä- sakalle, ja selvitämme aktiivisesti sen hyötykäytölle ratkaisuja. Vuonna 2022 toiminnastamme syntyi yhteensä 36 063 tonnia sivutuotteita ja 134 587 tonnia jätteitä. Tavoitteemme hyödyntää 100 prosenttia tuotannon sivuvirroista kattoi kaikki sivutuotteet ja 96,4 prosenttia kaikista vaarattomista jätteistä raportointivuoden aikana.

JÄTTEIDEN KÄYTTÖ JA LOPPUSIJOITUS

Ulko­ puolinen käsittely, t Yhteensä, t

Oma käsittely, t

Prosessijäte (vaaraton jäte) Materiaalihyötykäyttö

G Vastuullisuuden hallinnointi 53 Oikein toimimisen kulttuuri 54 Toimitusketjun vastuullisuus 58 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Taulukot ja raportointiperiaatteet 60 Tehdaskohtaiset tiedot 61 Tuotantokapasiteetit ja ympäristölupiin liittyvät poikkeamat

18 009 57 696

36 921 16 060

54 930 73 756

Energiakäyttö

Kaatopaikka

54

76

130

Muu vaaraton jäte Materiaalihyötykäyttö

4 611

4 611

Energiakäyttö

167

167

Kaatopaikka

33

33

Vaarallinen jäte Materiaalihyötykäyttö

142

142

Energiakäyttö

14

14

Polttaminen ilman energiahyötyä

736

736

62 SASB-raportointi 64 TCFD-raportointi 66 Kestävyystietojen raportointiperiaatteet 68 Varmennuslausunto

Kaatopaikka

5

5

Muu loppusijoitus *

64

64

Osana Metsä Boardin uuden taivekartonkitehtaan esisuunnittelua Kaskisissa on käynnistetty ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristölupaprosessi. Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä toiminnan laajuudesta ja ympäristökuormituksesta.

* Jätteen muu loppusijoitus ja -käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle. Määrä sisältää myös uudelleenpakkaamisen ja esikäsittelyn ennen loppusijoitustoimia.

JÄTTEET JA SIVUTUOTTEET 2022, t

Taloudellinen kehitys

Sivutuotteet ���������������������������������������������� 36 063 Prosessijätteet (vaarattomat jätteet) ��� 128 816 Muut vaarattomat jätteet ���������������������������� 4 811 Vaaralliset jätteet �������������������������������������������� 960

Hallinnointi

38

39

Kestävyysraportti | METSÄ BOARD VUOSIKERTOMUS JA KESTÄVYYSRAPORTTI 2022

Powered by