Metsä Board vuosikertomus ja kestävyysraportti 2022

LIIKETOIMINTA JA ARVONLUONTI

TALOUDELLINEN KEHITYS

KESTÄVYYSRAPORTTI

HALLINNOINTI

Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet

METSÄ BOARD Vuosikertomus ja kestävyysraportti 2022

E S G

Liiketoiminta ja arvonluonti

Kestävän kehityksen edistäminen luo Metsä Boardille liiketoimintamahdollisuuksia, mutta il- mastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen liittyy myös riskejä. Metsä Boardilla nämä riskit koskevat erityisesti metsien, energian ja veden käyttöä. Tunnistetut ilmas- toriskit ja -mahdollisuudet ajoittuvat pääosin keskipitkälle (1–5 vuotta) ja pitkälle (yli 5 vuotta) aikavälille. Säähän liittyviä riskejä, kuten kuivia kesiä ja sateisia talvia, voi esiintyä myös lyhyellä aikavälillä (0–1 vuotta). Raportoimme näistä TCFD:n suositusten mukaisesti.

Kestävyysraportti 20 Vastuullisuuden johtaminen 22 Edistyminen

2030-kestävyystavoitteissamme 23 Vastuullisuuden olennaiset teemat 24 Materiaalivirrat ja kiertotalous

E Ympäristö 27

Transitioriskit ja mahdollisuudet syntyvät matalahiiliseen talouteen siirtymisestä eli Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden noudattami- sesta rajata maailmanlaajuinen lämpeneminen alle kahteen tai mieluiten 1,5 asteeseen.

Fyysiset riskit ja mahdollisuudet liittyvät muutoksiin lämpötiloissa ja sademäärissä ja niitä syntyy, jos ilmastonmuutosta ei hillitä.

Metsäluonnon monimuotoisuus ja hiilensidonta

Akuutit muutokset

30 Vastuulliset tuotteet 32 Ilmasto ja energia 36 Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet 38 Muut päästöt 39 Jätteet ja sivutuotteet 40 Vesi

Riskit ja mahdollisuudet

Vaikutus Hallinta

Riskit ja mahdollisuudet

Vaikutus Hallinta

Sääntely

Sään ääri-ilmiöt

Sääntely ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi aiheuttaa merkittäviä vaatimuksia uudenlaisesta tuotantoteknologiasta ja muutoksia energian ja kasvihuonekaasupäästöjen hinnoittelussa, mikä voi lisätä kustannuksia sekä tuotannossa että kuljetuksissa. Sääntely, joka korostaa metsien käyttöä hiilinie- luina ja metsäluonnon suojelua monimuotoisuu- den edistämiseksi, rajoittaa hakkuumääriä.

Metsä Boardilla on tavoitteet parantaa energiatehokkuutta ja siirtyä tuotannossa täysin fossiilittoman energian käyttöön. Kan- nustamme toimittajiamme asettamaan päästövähennystavoitteita toiminnalleen.

Myrskyt, kuivuus ja tulvat aiheuttavat katkoksia tuotannossa tai haittaavat raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetuksia.

Metsä Board varautuu sään ääri-ilmiöiden aiheuttamiin riskeihin riskinarvioinneissa sekä yhtiö- että tehdastasolla. Esimerkkejä toimenpiteistä ovat riittävät puuvarastot, vedenpinnan hallinta esimerkiksi patojärjestelmillä ja sähkönjakelun varmistaminen poikkeustilanteissa. Toimitusketjussa varaudutaan vaihtoehtoisiin yhteistyökumppaneihin tai kuljetusreitteihin.

Pitkän aikavä- lin muutokset Riskit ja mahdollisuudet

Vaikutus Hallinta

Metsä Groupin puunhankinnalla on tavoitteet, joiden saavuttami- nen lisää hiilen sitoutumista metsiin ja jotka auttavat edistämään metsien monimuotoisuutta. Käytämme raaka-aineen resurssitehokkaasti, jotta tuotannossa ei synny hukkaa. Tavoitteemme on hyödyntää tuotannon sivuvirrat sataprosenttisesti. Metsä Boardin tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puukuitu ja tavoitteemme on, että kaikki raaka-aineemme ja pakkausmateriaa- limme ovat fossiilittomia. Fossiilittoman energian käyttö tuotan- nossa ja tuotteiden keveys pienentävät niiden hiilijalanjälkeä. Kaikki käyttämämme puukuitu on jäljitettävissä ja hankitaan met- sistä, jotka ovat sertifioituja tai täyttävät vähintään kontrolloidun puun kriteerit ja joissa tuetaan monimuotoisuutta. Korjuun jälkeen metsät säilytetään metsätalouskäytössä ja uudistetaan hiilinie- luiksi. Metsä Board viestii avoimesti toimintansa ja tuotteidensa vaikutuksista mm. elinkaarilaskelmilla ja pyrkii aktiivisesti vuoropu- heluun asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmiensä kanssa. Metsä Boardin tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puukuitu ja tavoitteemme on, että kaikki raaka-aineemme ja pakkausmateriaa- limme ovat fossiilittomia. Fossiilittoman energian käyttö tuotan- nossa ja tuotteiden keveys pienentävät niiden hiilijalanjälkeä. Kaikki kartonkimme ovat kierrätettäviä ja/tai kompostoituvia. Hyvällä pakkaussuunnittelulla voimme edelleen pienentää kartonkipakka- usten ympäristövaikutuksia ja lisätä kierrätettävyyttä.

S Sosiaalinen vastuu 43 Työyhteisö 48 Työturvallisuus 50 Tuoteturvallisuus

Nouseva keskilämpötila ja muutokset sadannassa

Kuivien kausien yleistyminen heikentää tehtai- den tarvitseman prosessi- ja jäähdytysveden saatavuutta ja aiheuttaa tuotannonkeskeytyksiä.

Metsä Boardin tehtaat eivät sijaitse korkean vesiriskin alueella, mikä tukee yhtiön kilpailukykyä muuttuvassa ilmastossa. Lisäksi yhtiön tavoite vähentää prosessiveden käyttöä ja tehostaa veden kierrättämistä prosessissa pienentää vesiriskiä.

Lisääntynyt sadanta ja tulvat heikentävät pintavesien laatua ja siten vaikeuttavat proses- si- ja jäähdytysveden saatavuutta ja aiheuttaa tuotannonkeskeytyksiä. Puunkorjuun olosuhteet heikkenevät lumen ja roudan puutteen sekä lisääntyvän sadannan vuoksi.

Metsä Board on laatinut suunnitelmat siitä, miten kartonkitoimi- tukset turvataan, mikäli tuotanto keskeytyy jollakin tehtaalla.

G Vastuullisuuden hallinnointi 53 Oikein toimimisen kulttuuri 54 Toimitusketjun vastuullisuus 58 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Taulukot ja raportointiperiaatteet 60 Tehdaskohtaiset tiedot 61 Tuotantokapasiteetit ja ympäristölupiin liittyvät poikkeamat

Sääntely, joka huomioi, että metsäteollisuus- tuotteilla voidaan korvata materiaaleja, jotka on valmistettu fossiilisista raaka-aineista tai joiden valmistus aiheuttaa runsaasti fossiilisia päästöjä. Kuluttajien kriittinen suhtautuminen metsien käyttöön – metsät nähdään hiilinieluina tai suojelukohteina.

Metsä Groupin puunhankinta seuraa aktiivisesti, millä alueilla puunkorjuu on mahdollista ja mitkä ovat vaihtoehtoiset puunhan- kinta-alueet. Tarvittaessa puuvarastoja voidaan kasvattaa hyvien korjuuolosuhteiden aikana. Metsä Boardin pitkäaikainen sopi- mus Norra Skogin kanssa lisää puun toimitusvarmuutta etenkin Ruotsissa. Metsä Groupin puunhankinta tarjoaa kestävän metsänhoidon pal- veluja, jotka tukevat metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen ja auttavat edistämään metsien monimuotoisuutta.

Markkinat ja maine

Lumi-, myrsky-, kuivuus-, metsäpalo-, hyönteis- ja sienituhot lisääntyvät metsissä, ja puulajien yleisyydessä tapahtuu muutoksia. Myös vierasla- jit aiheuttavat ongelmia metsissä. Ilmaston lämpenemisen arvioidaan lisää- vän metsien kasvua ja hakkuukertymää, mikä lisää puun saatavuutta ja alentaa puunhankintakustannuksia.

Kuluttajat suosivat uusiutuvasta, fossiilittomasta raaka-aineesta valmistettuja pakkauksia, jotka ovat helposti kierrätettäviä.

62 SASB-raportointi 64 TCFD-raportointi 66 Kestävyystietojen raportointiperiaatteet 68 Varmennuslausunto

Yhteistyö ja pitkäaikaiset puunhankintasopimukset (esim. Norra Skogin kanssa) edelleen parantavat puun toimitusvarmuutta.

Puunkäyttöä ohjautuu enenevässä määrin mui- hin kuin kartonkituotteisiin (muut biopohjaiset tuotteet). Puu on Suomen merkittävin jalostettu luonnon- vara, mikä antaa hyvän perustan biotaloudelle, kiertotaloudelle ja uusiutuvaan raaka-aineeseen perustuville innovaatioille.

Metsä Board osallistuu hankkeisiin, joissa kehitetään uudentyyppi- siä puukuitupohjaisia pakkausratkaisuja (esim. ExpandFibre).

Mahdollinen negatiivinen vaikutus liiketoimintaan

Mahdollinen positiivinen vaikutus liiketoimintaan

Taloudellinen kehitys

Hallinnointi

Uusiutuva ja kierrätettävä puukuitu on Metsä Boardin pääraaka-ai- ne. Kartongille on jo olemassa kattava kierrätysinfrastruktuuri, ja Metsä Board osallistuu aktiivisesti kierrätystä edistävien yhteisöjen toimintaan (4evergreen ja European Paper Packaging Alliance).

TFCD:n mukainen raportointitaulukko s. 64–65 .

Euroopan unionin kestävän rahoituksen taksonomian edellyttämä raportointi s. 82–85 .

36

37

Kestävyysraportti | METSÄ BOARD VUOSIKERTOMUS JA KESTÄVYYSRAPORTTI 2022

Powered by